Thông tin tuyển dụng

TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC LUÔN LÀ MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU THIẾT YẾU TRONG MỌI NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI.